Řídící rada IIM

Řídící rada (dále „Rada“) je orgán tvořený zástupci partnerských škol jmenovanými
a odvolávanými příslušnými děkany fakult (obecně statutárními zástupci v případě
jiného typu školy bez členění na fakulty). Kandidáty na členy Rady mohou být
akademičtí pracovníci nebo studenti fakult partnerských škol. Složení Rady je
voleno tak, aby byly odborně pokryty všechny aktivity Institutu.

Každá partnerská škola/fakulta jmenuje nejvýše dva své zástupce v Radě.

Členové Řídící rady IIM

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická (hostitelská škola)

Ing. Roman Berka, Ph.D. – předseda Rady

Ing. František Rund, Ph.D.

Fakulta architektury

Doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D.

Ondřej Šejnoha, Dis.

Divadelní fakulta

Mgr. Michal Somoš

MgA. Robert Smolík

Hudební a taneční fakulta

Tomáš Morávek

MgA. Věra Ondrašíková

Vysoká škola umělecko-průmyslová

MgA. Vlastimil Bartas

Search:

2015 © IIM