Provozní a bezpečnostní řád

Institut intermédií (IIM) je společné pracoviště zřízené Českým vysokým učením technickým v Praze a Akademií múzických umění v Praze jako prostor pro organizování společné výuky a realizaci studentských projektů na rozhraní vědy, techniky a umění. Provozní a bezpečnostní řád stanovuje pravidla využívání prostoru IIM studenty a pedagogy zmíněných škol, případně dalších subjektů.

1. Popis prostoru a jeho vybavení

Prostor haly se nachází v halových laboratořích Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Je rozdělen na tři části označené po řadě H1-24c, H1-24a a H1-25. Hlavní pracovní prostor (hala), počítačová pracovna a pracovna pro virtuální realitu (cave-room). Hlavní pracovní prostor je vybaven pojezdovými vozíky na stropních kolejnicích se zavěšenými rámy umožňujícími prostorovou rekonfiguraci haly. Další součástí vybavení jsou dva zvedací stoly s nosností 1,8 t s elektricky ovládaným zdvihem v rozsahu 60-100 cm, pojízdné rozebiratelné lešení (výška 5 m).

V počítačové pracovně je umístěna skříň se servery zajišťujícími funkčnost síťové infrastruktury IIM, úložné regály a skříně a dále stoly poskytující prostor pro práci na projektech. Pracovna pro virtuální realitu je vybavena zařízením typu CAVE pro experimenty a projekty v oblasti prostorové vizualizace. Tato pracovna a hala jsou zatemněny.

Všechny prostory jsou vybavené elektrickými přívody 230 V, hala a pracovna pro VR disponují přípojkami 380 V. Všechny elektrické rozvody jsou jištěny proudovou ochranou.

Ve všech prostorech jsou k dispozici tyto počítačové sítě:

eduroam – mezinárodní Wi-Fi síť pro bezpečné mobilní připojení studentů a pedagogů univerzit
(viz http://eduroam.cz).
fakultní síť FEL ČVUT – pevné IP adresy s možností přístupu z vnějších IP adres mimo doménu ČVUT směrem do IIM. K dispozici pouze pro speciální účely.
privátní Wi-Fi síť „IIM“ – s možností přístupu na internet pomocí protokolů HTTP, HTTPS, SSH bez možnosti přístupu z vnějších adres dovnitř do IIM.

2. Přístup do prostoru IIM

Přístup do prostor IIM mají:

1. Pedagogové podílející se na přípravě výuky nebo na samotné výuce v rámci IIM dle Statutu IIM.
2. Studenti v rámci výuky konané v prostoru IIM a studenti pracující na realizaci projektů dle Statutu IIM.
3. Veřejnost v období pořádání veřejné akce – pro takové případy platí zvláštní režim spočívající v následujících opatřeních:
    1. Při účasti více než 35 osob v prostoru personál zajišťuje zprůchodnění obou vchodů do IIM.
    2. Uzavírá se přístup na schodiště do horní galerie s výjimkou personálu.
    3. Platí zákaz manipulace s žebříky a lešením, které musí být řádně zajištěné.

3. Pravidla bezpečnosti práce v prostoru IIM

Pro práci s veškerým zařízením v prostoru IIM platí následující pravidla:

1. Odpovědnost za provoz v prostorách IIM nese v době výuky vyučující; mimo výuku dozor pověřený ředitelem IIM. V případě, že v prostoru pracují zaměstnanci cizí instituce, která si prostor pronajala, zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků v prostoru IIM vedení této instituce nebo osoba pověřená vedením této instituce.
2. Studenti, zaměstnanci ČVUT, AMU i pověření hostující pedagogové a nájemci nesou plnou hmotnou zodpovědnost za svěřené vybavení prostoru IIM po dobu realizace konkrétního projektu, pro který jim bylo toto zařízení svěřeno do užívání. Zavazují se dodržovat všechny bezpečnostní předpisy spojené s užíváním konkrétních zařízení a je jim doporučeno uzavřít pojištění odpovědnosti za způsobené škody.
3. Uživatelé prostoru nesmí používat zařízení, která jsou poškozená nebo mají vadnou elektroinstalaci.
4. Veškeré zapůjčené vybavení je každý povinen vrátit na původní místo a v původním stavu.
5. Není dovoleno zasahovat do elektrické instalace prostoru IIM.
6. Manipulace se zdvihacími stoly je možná pouze za přítomnosti pedagoga nebo pověřené osoby odpovědné za vyklizení okolí stolů tak, aby při manipulaci nemohlo dojít ke škodám na zdraví a majetku.
7. Manipulace s pojízdným lešením je možná podle normy stanovené pro práci s daným typem lešení, která je součástí tohoto řádu. Studentům není dovoleno samostatně provádět práce na lešení. Při těchto pracích zodpovídá za bezpečnost studentů jejich pedagog, který musí být během práce přítomen.
8. Veškeré manipulace se zvukovými zařízeními, světelným parkem a dalšími zařízeními je možné provádět pouze pod dohledem správce nebo odborného pedagoga, který zodpovídá za bezpečnost ostatních přítomných.

4. Provozní pravidla

1. Uživatel nesmí odnášet jakoukoli část vybavení prostoru IIM, pokud to není výslovně a písemně povoleno odpovědnou osobou. Vybavení je možné používat pouze pro projekty, které jsou předem konzultovány s delegovanými pedagogy. Při práci mimo prostory IIM nese za vybavení plnou odpovědnost pedagog či student, který si část vybavení zapůjčil.
2. Uživatel má právo užívat, kamery, projektory, přenosné počítače, světelné zařízení, diskový prostor, výkon procesorů, přenosovou kapacitu sítě apod. pouze s ohledem na celkové zatížení systému nebo sítě. Uživatel musí bez prodlení uposlechnout správce nebo službu v prostoru IIM na snížení generované zátěže.
3. Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do hardwarové ani softwarové konfigurace počítačů a dalšího vybavení. Instalace jakéhokoli software je možná pouze po schválení správce prostoru IIM a po prokázání licenčních práv k software.
4. Kopírování software, audio, video a grafických souborů, elektronických knih a ostatních souborů je možné pouze při dodržení platných licenčních podmínek a právního řádu České republiky, jmenovitě zákona č. 121/2000 Sb. a pozdějších úprav – tzv. Autorský zákon. Instalovat software pokrytý licencí ve správě AMU a ČVUT smí pouze správce laboratoře, a to pouze v diskovém prostoru k tomu určeném a pouze v rozsahu povoleném osobou pověřenou správou softwarových licencí na AMU a ČVUT. Uživatel smí sám instalovat jen takový software, jehož je sám autorem, nebo software volně šiřitelný (freeware a shareware), a to výlučně do svého adresáře. V takovém případě uživatel plně odpovídá za to, že instalace a další užití software je v souladu s příslušnými licenčními podmínkami.
5. Práce v prostorách IIM je možná pouze za přítomnosti správce nebo jiného pověřeného zaměstnance IIM. Pracovní prostory IIM je možné využívat v době pondělí-pátek od 9.00 do 18.00 po předchozí rezervaci u správce s ohledem na personální kapacitu IIM. Rezervace se provádí formou žádosti e-mailem na adrese rezervace at iim dot cz. Práce o víkendu je možná za zvláštního režimu od 10.00 do 17.00, pokud je personálně zajištěna přítomnost zaměstnance IIM.
6. Během výuky a práce na projektech není dovoleno přinášet do prostoru jídlo a konzumovat ho zde. Osoby pracující v prostorách IIM jsou povinny udržovat pořádek a prostor vždy předávat ve stavu uklizeném.
7. Pokud student požaduje ke své práci asistenta nebo interprety, je povinen uvést jejich plná jména. Jména budou uvedena v žádosti o rezervaci. Veškeré záruky a odpovědnost za tyto osoby přebírá student.
8. Pro všechny osoby platí povinnost zapsat se do pracovní knihy v IIM a po ukončení práce se odepsat.
9. V případě porušení tohoto provozního řádu IIM má správce prostoru IIM právo zakázat do učeben přístup.

Praha, 10. 2. 2015

Ing. Roman Berka, Ph.D.
ředitel IIM
FEL ČVUT

Search:

2015 © IIM